<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

DGB doet investering in het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie in de Gran Chaco

Dutch Green Business Group NV (Euronext: DGB, "DGB" of "de Groep"), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie, kondigt vandaag een investering aan in het verminderen van de uitstoot door het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie in Corazón Verde del Chaco in Puerto Casado, Presidente Hayes, Paraguay (het "REDD+-project"). CO2-compensatie verzekert de levensvatbaarheid van het project op lange termijn. 

Een kwart van alle emissies wereldwijd wordt veroorzaakt door ontbossing, bosdegradatie en veranderingen in landgebruik. Grootschalige ontbossing leidt tot verhoogde CO2-uitstoot en groot verlies aan biodiversiteit. 

Investeren in REDD+ projecten met het vermogen om op te schalen is cruciaal en is vastgesteld als een sleutelfactor in het grootschalige behoud van bossen wereldwijd, terwijl het tegelijkertijd de volgende voordelen oplevert:

  • Vermindering van CO2-uitstoot doordat bestaande bossen niet worden omgezet in landbouwgrond;
  • Verbetering van de waterkwaliteit (lokaal en op grotere schaal) door te voorkomen dat nutriënten en sedimenten naar nabijgelegen waterwegen stromen, wat doorgaans optreedt als gevolg van de omzetting van bosecosystemen in land voor landbouw.
  • Behoud van snel afnemende rivier-, wetland- en bosecosystemen;
  • Projecten ontwikkelen met en samenwerken met lokale gemeenschappen;
  • Biodiversiteit behouden door de inheemse flora en fauna te beschermen.

Het REDD+-project zal tegelijkertijd bedreigde soorten en een breed scala aan ecosysteemdiensten in stand houden, een economisch alternatief bieden voor lokale gemeenschappen en de uitstoot van naar schatting 2 miljoen ton CO2-emissies in de eerste 10 jaar van het REDD+-project verminderen. 

Met de investering stelt 28.572 ton CO2-compensatie veilig voor haar portefeuille van CO2-compensatie credits. Na de investering in CO2-compensatie in Sierra Leone, markeert deze investering een volgende stap in de strategie van DGB om deel te nemen aan grootschalige CO2-compensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. 

DGB heeft nu meer dan 156.000 ton CO2-compensatie op haar balans en heeft meer dan 250.000 hectare aan bosgrond gescout voor nieuwe projecten.

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB Group:We zien een grote hoeveelheid nieuwe vraag naar CO2-compensatie. DGB blijft investeren in een portefeuille van CO2-compensatie credits om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Links:

 

Contact details:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0)20 8080825 (NL)
+44(0)20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een concurrerend reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact.

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB.

Read Other Articles

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Laten we je leren kennen

Wij kunnen uw bedrijf helpen verduurzamen door u bomen te laten integreren in uw bedrijf.