Close
MEER INFO
PHONE HOTLINE: +44(0)20 8064 0936 E-MAIL: info@dgb.earth
en
nl
MEER INFO
Press Release Nov 20, 2020 6:30:00 PM 4 min read

DGB Group en accountant beëindigen opdracht tot controle van de jaarrekening 2019

DGB Group N.V. ("DGB") en haar externe accountant Ernst & Young Accountants LLP hebben in gezamenlijk overleg en met wederzijdse instemming besloten tot het beëindigen van de opdracht tot het controleren van de jaarrekening 2019 van DGB. Dit besluit is genomen na zorgvuldige overweging.

Naar aanleiding van de verkoop van alle dochtermaatschappijen van DGB op 4 september jongstleden concluderen DGB en haar externe accountant dat er voor de controle van de jaarrekening 2019 niet meer wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een accountantscontrole. Aan dit besluit ligt het feit ten grondslag dat de governance structuur zoals die was bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten 2019 per heden niet meer aan de orde is. Ook is er geen mogelijkheid meer voor de externe accountant om met mensen te spreken bij de reeds verkochte vennootschappen.

DGB streeft onverminderd naar een zo spoedig mogelijke afronding van het jaarrekeningtraject en zal aandeelhouders in dat kader op de hoogte houden van voortgang en afronding. De ongecontroleerde cijfers zullen spoedig worden gecommuniceerd. DGB streeft ernaar hierna op korte termijn aansluitend de halfjaarcijfers over 2020 te publiceren.

 

Persbericht:

Download .pdf-bestand

 

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
020 808 08 25

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.